Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Điều kiện kinh tế xã hội

Về kinh tế:

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng lợi thế của mình, huyện Hoà An đã từng bước vững chắc đi lên, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội qua các kỳ đại hội đều đạt và vượt Nghị quyết đã đề ra, điển hình (giai đoạn 2010 - 2014) tổng sản lượng lương thực hàng năm trung bình đạt 30.000 tấn, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 52,7 triệu đồng/ha; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được quan tâm đẩy mạnh, tỷ lệ cơ giới hoá trong làm đất nông nghiệp đã tăng (từ 57% năm 2010, lên 92% năm 2014). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, có sự chuyển biến rõ nét, đến nay đã có 04 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 04 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện được quan tâm tạo điều kiện phát triển, mở mang ngành nghề sản xuất kinh doanh. Các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ phát triển khá, rộng khắp các vùng miền trong huyện; tỷ trọng thương mại, dịch vụ ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế. Kết quả thu ngân sách của huyện hàng năm đều tăng, đạt và vượt dự toán giao (năm 2011 là 43 tỷ đồng,  năm 2014 là 91 tỷ đồng). Xây dựng  kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, chủ yếu đầu tư các công trình điện, đường, trường, trạm, thuỷ lợi, nước sạch, đến nay đã cơ bản đáp ứng cho sự phát triển kinh tế - xã hội.